ARTIKEL 1: DEFINITIES
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen, alsmede alle offertes, overeenkomsten, adviezen en (rechts)handelingen die daaruit voortvloeien van Qustom Fit, alsmede op alle overeenkomsten tussen Qustom Fit en Deelnemer (als hierna omschreven), op grond waarvan Qustom Fit aan Deelnemer één of meer diensten levert.

1.2
Deelnemer: iedere (rechts-)persoon, die met Qustom Fit een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3
Diensten: alle soorten diensten die door Qustom Fit worden verkocht c.q. geleverd die voorwerp van overeenkomst kunnen zijn, met inachtneming van de bedrijfsactiviteiten van Qustom Fit.

1.4
Overeenkomst: elke afspraak tussen Deelnemer en Qustom Fit tot het verrichten van één of meer Diensten door Qustom Fit ten behoeve van Deelnemer, conform het bepaalde in de door Deelnemer ondertekende offerte.

1.5
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Qustom Fit en Deelnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van Diensten, waarbij tot en met het sluiten van de Overeenkomst op afstand uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.6
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van Deelnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.

1.7
Bedenktijd: de termijn waarbinnen Deelnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht bij de Overeenkomst op afstand.

1.8
Modelformulier voor herroeping: het modelformulier voor herroeping bij Overeenkomst op afstand zoals vermeld op de website van Qustom Fit.

1.9
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen Qustom Fit en Deelnemer en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst (op afstand). Eventuele voorwaarden van Deelnemer worden niet door Qustom Fit aanvaard, behoudens na afzonderlijke, schriftelijke acceptatie daarvan door Qustom Fit.

ARTIKEL 2: OFFERTE
2.1
Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Offerte moeten worden beschouwd als een uitnodiging aan Deelnemer tot het doen van een aanbod. Tenzij anders aangegeven, zijn offertes van Qustom Fit niet langer geldig dan dertig (30) dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte.

2.2
Qustom Fit kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien Deelnemer, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

2.3
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Qustom Fit daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Qustom Fit anders aangeeft.

2.4
Qustom Fit heeft het recht om meerkosten bij Deelnemer in rekening te brengen indien de offerte is opgesteld door onjuiste of onvolledige informatie van Deelnemer.

2.5
Een door Qustom Fit opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.6
Qustom Fit behoudt zich het recht voor, opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren

ARTIKEL 3: OVEREENKOMST
3.1
Behoudens het hierna gestelde, komt een Overeenkomst met Qustom Fit eerst tot stand, nadat Deelnemer het deelnameformulier heeft ondertekend en het door Deelnemer ondertekende deelnameformulier door Qustom Fit is ontvangen.

3.2
Een Overeenkomst op afstand komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 2.6, tot stand op het moment van aanvaarding door Deelnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.3
Indien Deelnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Qustom Fit onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Qustom Fit is bevestigd, kan Deelnemer de Overeenkomst ontbinden.

3.4
Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Qustom Fit passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdacht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien
Deelnemer elektronisch kan betalen, zal Qustom Fit daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.5
Later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken met en/of toezeggingen door personeel van
Qustom Fit gedaan, binden Qustom Fit slechts indien deze door Qustom Fit schriftelijk zijn bevestigd.

3.6
Qustom Fit is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer adequate zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden, welke zekerheid Deelnemer verplicht is te stellen. Of de door Deelnemer te stellen zekerheid adequaat is, is ter uitsluitende beoordeling van Qustom Fit.

3.7
Qustom Fit is gerechtigd bij of na de totstandkoming van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van Deelnemer een voorschot, van welke grootte dan ook, te verlangen, welk voorschot Deelnemer alsdan verplicht is te voldoen

ARTIKEL 4: HERROEPINGSRECHT BIJ OVEREENKOMST OP AFSTAND EN UITSLUITING
4.1
Deelnemer kan de Overeenkomst op afstand tot het leveren van één of meer Diensten gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
Qustom Fit mag Deelnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

4.2
De in artikel 4.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag dat de Overeenkomst op afstand tot stand is gekomen.

4.3
Indien door Deelnemer binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen geen gebruik is gemaakt van de Diensten van Qustom Fit, dan vergoedt Qustom Fit alle betalingen welke door Deelnemer reeds zijn gedaan. Indien wel gebruik is gemaakt van de Diensten van Qustom Fit door Deelnemer, dan kan Qustom Fit naar rato de reeds door Deelnemer gedane betalingen vergoeden.

4.4
Indien Deelnemer de Overeenkomst op afstand herroept, dient dit binnen de bedenktermijn van veertien (14) dagen aan Qustom Fit te worden gemeld middels het Modelformulier voor herroeping.

ARTIKEL 5: TARIEVEN EN BETALINGSVOORWAARDEN
5.1
Qustom Fit behoudt zich het recht voor om inschrijfgeldin rekening te brengen.

5.2
Qustom Fit behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijkse per 1 januari te wijzigen. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd.

5.3
De verschuldigde gelden worden in rekening ge bracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen in de Overeenkomst.

5.4
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient door Deelnemer de betaling te worden voldaan binnen veertien (14) dagen na het verzenden van de factuur door Qustom Fit.

5.5
Alle kosten in en buiten rechte die Qustom Fit moet maken voor de invordering van aan haar toekomende gelden komen voor rekening van Deelnemer. Qustom Fit zal indien niet tijdig wordt voldaan, vanaf de 15e dag aanspraak maken op de wettelijke rente voor handelstransacties, en indien het consumenten betreft de wettelijke rente voor consumententransacties. Tevens zal CK buitengerechtelijke kosten in rekening brengen conform artikel 6:96 BW.

5.6
Indien tijdige betaling uitblijft is Qustom Fit steeds bevoegd tot opschorting van de dienstverlening, dan wel ontbinding van de Overeenkomst zonder dat hij schadeplichtig is jegens Opdrachtgever.

5.7
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is Deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betalingsverplichting uit hoofde van de Overeenkomst, ook ingevallen waarin de betaling door een derde partij wordt voldaan.

ARTIKEL 6: UITVOERING
6.1
Qustom Fit zal zich optimaal inspannen bij het verrichten van de Diensten welke onderdeel zijn van een tot stand gekomen Over eenkomst en is te allen tijden bevoegd derden in te schakelen om de Diensten te verrichten.

6.2
Qustom Fit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correcte uitvoering van Diensten waarbij Deelnemer, of derden die namens Deelnemer informatie of instructies aan Qustom Fit hebben verstrekt, vooraf onjuiste of onvolledige informatie hebben verstrekt.

ARTIKEL 7: ANNULERING/ZIEKMELDING
7.1
Indien Deelnemer niet kan deelnemen aan een activiteit wegens o.a. ziekte, wordt verwacht dat Deelnemer dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Qustom Fit. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Indien een afspraak minder dan 24 uur van te worden wordt afgezegd, dan is Qustom Fit gerechtigd om de kosten van de Diensten door te berekenen.

ARTIKEL 8: ONTBINDING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
8.1
Beëindiging van de Overeenkomst geschiedt door opzegging per e-mail of brief.

8.2
Zowel Qustom Fit als Deelnemer kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen.

8.3
Indien Deelnemer de Overeenkomst beëindigt, heeft hij/zij geen recht op restitutie van reeds (vooruit) betaalde bedragen.

8.2
Qustom Fit kan, zonder voorafgaande kennisgeving en met onmiddellijke ingang een Overeenkomst met een Deelnemer beëindigen, indien:
a. Deelnemer de huisregels ernstig en/of herhaaldelijk schendt;
b. Deelnemer onaanvaardbaar, aanstootgevend, grof of beledigend gedrag vertoont in de sportzaal.

8.3
Een Deelnemer wiens Overeenkomst is beëindigd verbeurt alle rechten van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder terugbetaling van het verschuldigde bedrag

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID
9.1
Qustom Fit zal haar Diensten naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Deelnemer haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Qustom Fit voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.2
Qustom Fit is niet aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade dan wel gevolgschade en/of bedrijfsschade welke aan of bij Deelnemer is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van faciliteiten van Qustom Fit dan wel door en/of namens Qustom Fit geleverde Diensten.

9.3
Qustom Fit is niet aansprakelijk wanneer Deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge en/of schriftelijke instructies, dan wel het gevolg is van de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van Deelnemer.

9.4
Qustom Fit is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Diensten die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van Diensten.

9.5
Voor Qustom Fit geldt een inspanningsverplichting met betrekking tot de Diensten. Qustom Fit kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door Deelnemer gestelde doel.

9.4
De door Qustom Fit te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst tussen Qustom Fit en Deelnemer op grond waarvan Qustom Fit aan Deelnemer één of meer bepaalde Diensten verricht, zal, indien Deelnemer aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Qustom Fit die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, de aansprakelijkheid van Qustom Fit voor die schade steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering van Qustom Fit, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) komt.

9.5
Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar(s) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Qustom Fit beperkt tot 100% van de op grond van de Overeenkomst door Qustom Fit aan Deelnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), zulks met een maximum van €2.500,-. Qustom Fit is nimmer gehouden tot vergoeding van indirecte schade, gevolgschade en bedrijfsschade van Deelnemer, De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van Qustom Fit in de periode van één (1) maand voorafgaande aan het verzuim van Qustom Fit. De in dit artikellid bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met de door Deelnemer bedongen en door Qustom Fit verleende creditnota’s.

9.6
De aansprakelijkheid van Qustom Fit gaat nooit verder dan bepaald in deze Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een Overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

9.7
In geval van een onrechtmatige daad van Qustom Fit, of van zijn personeel of ondergeschikten waarvoor Qustom Fit rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Qustom Fit slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

9.8
Qustom Fit, zijn personeel of ingeschakelde derden zijn nimmer aansprakelijk voor verlies, schade of dienstal van eigendommen van Deelnemers of goederen die door Deelnemers zijn meegebracht.

9.9
Deelnemer dient Qustom Fit te vrijwaren voor schade die Deelnemer bij andere deelnemers veroorzaakt.

ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
10.1
Alle rechten op uitvindingen, gedachten, ideeën, procedés, technieken, documenten, bestanden, rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s en andere producten van intellectueel karakter, waar Qustom Fit gebruik van maakt en aan Deelnemer ter beschikking zijn gesteld tijdens de Overeenkomst behoren toe aan Qustom Fit. Het is Deelnemer verboden deze producten van Intellectueel karakter te openbaren, te verspreiden, dan wel aan derden ter beschikking te stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Qustom Fit, aan welke toestemming Qustom Fit voorwaarden mag verbinden en welke toestemming Qustom Fit ook zonder opgaaf van redenen mag weigeren.

ARTIKEL 11: OVERMACHT
11.1
In geval van overmacht heeft Qustom Fit het recht zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Qustom Fit daardoor tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.2
Indien door overmacht de te leveren Dienst(en) meer dan één (1) maand vertraagd wordt, kunnen beide partijen de Overeenkomst beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, voor zover de overmacht situatie dit rechtvaardigt.

11.3
Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke omstandigheid waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs door Opdrachtgever niet meer van Qustom Fit kan worden verlangd. In ieder geval wordt onder overmacht begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, watersnood, waterschade, molest, brand, bedrijfsbezetting, werkstaking, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van Qustom Fit personeel, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, bedrijfsstoringen bij Qustom Fit c.q. bij haar leveranciers, wanprestaties door haar leveranciers, alsmede overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en contingenteringen.

11.4
Indien Qustom Fit bij het intreden van een situatie van overmacht al gedeeltelijk aan haar uit een Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen heeft voldaan is Qustom Fit gerechtigd de reeds verrichte prestaties afzonderlijk te factureren en is de Deelnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

ARTIKEL 12: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
12.1
Op alle Overeenkomsten tussen Deelnemer en Qustom Fit waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

12.2
Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Deelnemer en Qustom Fit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden met uitsluiting van alle gerechtelijke instanties beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Qustom Fit zijn woonplaats heeft.

ARTIKEL 13: WIJZIGINGEN OF AANVULLINGEN VAN DEZE VOORWAARDEN
13.1
Qustom Fit heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen zullen tevens gelden voor de reeds bestaande Overeenkomst.

13.2
Wijzigingen en/of aan vullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Deelnemer zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

13.3
Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.